Besøg https://tryllefloejten.kbhbarn.kk.dk/ for opdaeret hjemmeside
Forside
Loading...
Velkommen


Børneinstitutionen Tryllefløjten
August Wimmersvej 2, 2500 Valby
Telefon: 36440906

 Et eventyr for børn og voksne

Vi er en dejlig, stor selvejende institution i Valby med et fantastisk personale, glade børn og skønne forældre.

Du kan ringe til os på telefon 36440906 og sige du gerne vil se Tryllefløjten på en af vores rundvisningsdage.
Vi har rundvisning i vuggestuen den sidste onsdag i måneden kl 12.00.
Vi har rundvisning i børnehaven den sidste torsdag i måneden kl.12.00.
I juli og december måned har vi grundet ferie ingen rundvisninger.

Personalets kendetegn:
• har overblik over hinandens trivsel og udviser empati
• har pædagogiske visioner og sparrer med hinanden i forhold til det pædagogiske arbejde
• er motiverende, tillidsfulde og gode til at samarbejde, og løser nemt og smidigt de konflikter der naturligt opstår på en arbejdsplads
• vi prioriterer hinandens faglige udvikling, og optræder som pædagogiske rollemodeller
• er glade og smilende, gode til at lytte, og vi er tilgængelige, når du skal bruge os
• er punktlige og ordentlige
• vi kan administrere en stor daginstitution, har økonomisk sans, kendskab til IT
og kan formulere os mundtligt og skriftligt
• brænder for den selvejende institution
• udvikle den selvejende institution og samarbejdet med forældre og institutionsbestyrelse
• har behov for, at vores privatliv kan fungere side om side med vores arbejdsliv 

Vi arbejder med udgangspunkt i pædagogisk dokumentation og barnets perspektiv. Vi arbejder naturligt med inklusion igennem vores basisgruppe. Som en del af inklusionsarbejdet for alle børn, arbejder vi med praksisfortællinger.
Vi arbejder helst med små børnegrupper, projektorienteret og gerne på tværs af huset. Samarbejdet mellem forældre og pædagoger vægtes højt blandt andet gennem vores kontaktpædagogordning.

Vores institution består af 26 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn.
Børnehaveafdelingen er aldersopdelt.
Vores institution er derudover beriget med en basisgruppe på 6 børn med autisme.

Foran huset har vi en dejlig legeplads med en del høje træer, græsplæne, cykelbane, fly, legetårn, rutschebane og en stor sandkasse. Derudover har vi en lille legeplads på den anden side af huset med sandkasse, legehus og månebil.

 
Har du har spørgsmål til os eller har du har lyst til at komme forbi og hilse på os, inden du beslutter dig for at lade dit barn opskrive til Tryllefløjten, så ring til vores leder Lise Garbers tlf. 36440906. Du kan også sende os en mail til adressen: ligarb@buf.kk.dk

Institutionen er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.
 
Tilsyns rapport  2019 samt institutionens kommentarer efterfølgende


page1image17019840page1image17020224page1image17016768page1image31624448page1image31628608

Pædagogisk tilsyn 2019

barn/voksenkontakten

Indsats: Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse

Generelt ses det, at det pædagogiske personale er imødekommende og lydhør over for børnene. Personalet taler med børnene om deres oplevelser og samværet bærer generelt præg af interesse for børnene. Det pædagogiske personale står til rådighed og trøster børnene ved behov. Generelt er de personalets sprog tilpasset barnets udtryk og perspektiv, dog med variation i enkelte tilfælde. Under dialogen fortæller personalet at de lægger stor vægt på at danne relationer på tværs af stuer og forældregrupper. Personalet i børnehaven fortæller, at de arbejder bevidst med at rumme børnenes forskelligheder på en værdig måde. I vuggestuen arbejdes i små grupper og især samlingerne fungerer godt, med stor variation at indhold og ramme, tilpasset børnegruppen. Der arbejdes fokuseret med at kvalificere ikke uddannet personale til at arbejde relationelt og i overensstemmelse med pædagogiske retningslinjer i huset, derfor er der 4 ekstra møder for disse medarbejdere i løbet af året.

At I sammen drøfter og beskriver hvordan I arbejder med pejlemærket i jeres nye styrkede læreplan samt forstår det fælles børnesyn i den nye styrkede læreplan.

Inklusion og fællesskab

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse

Generelt er der adgang til forskellige lege og muligheder på stuerne. Der er mange skillevægge som giver mulighed for mange små børnefællesskaber og lege. Institutionen har aldersopdelte stuer, hvilket betyder at børnene har 3 – 4 skift i løbet af deres institutionstid en af stuerne har flere udfordringer, da den en gennemgangstue for småbørnsgruppen. Der ses en fin balance mellem børnene og vokseninitierede lege hen over dagsstrukturen. Dog ses der børn, der går mere alene rundt i overgangene til f.eks. spisning, og som ligesom i nogle af aktiviteterne ved bordene, synes at have svært ved at forstå hvad de skal og hvad meningen med det er. Der ses forskel på om børnene er inddraget i borddækningen, samt hvordan overgangene fra aktivitet til frokost foregår. På en stue ses der ikke ens praksis ved bordene og der ses ikke en tæt relation imellem børn og voksne. På en anden stue ses en meget tydelig og genkendelig struktur omkring samling.

page1image17020992page1image17021376page1image17021568page1image17021760page1image17021952


page1image16974208page1image16980736page1image16981504page1image16986688page1image16985728page1image16974400
Anbefaling
Under dialogen blev det pædagogiske måltid og barnets perspektiv drøftet. Der fortælles om grundstruktur der har til hensigt at understøtte det enkelte barn i overgangen, til samling og til frokost, så de inkluderes i børnefællesskabet. Under dialogen fortælles at ordet pause bruges som pædagogisk bagdør, hvis et barn har svært ved at deltage i en aktivitet. Der høres under dialogen forskel på tilgangen til det pædagogiske måltid.

At I arbejder mere ensartet i jeres organisering af hverdagsrutiner fra stue til stue og med fokus i overgangene (herunder f.eks. frokost og det pædagogiske måltids betydning). Hvor kan børnene inddrages i rutinerne med et pædagogisk formål?

At både personale og forældrebestyrelse ud fra børneperspektivet drøfter de pædagogiske fordele og ulemper der kan være forbundet med at børnene skifter stue 3 – 4 gange i løbet af deres institutionstid (drøft evt. med udgangspunkt i KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, s 26-28, Ringsmose og Krag Müller 2014). Brug gerne supporten som facilitatorer til drøftelserne.

At I under ovenstående drøfter hvordan I vil systematisere jeres arbejde med barnets udvikling i overleveringen fra stue til stue, særligt med fokus på jeres indsatser for børn i udsatte positioner (og deres tilknytning til voksne som ikke følger med børnene (se styrket læreplan, det pædagogiske grundlag, børn i udsatte positioner).

At I sammen drøfter og beskriver hvordan I arbejder med pejlemærket i jeres nye styrkede læreplan

Sprogindsatsen

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse

Der ses forskel i de fysiske rammer og indretningen af de sproglige læringsmiljøer. De fleste steder hænger dokumentation og andet inspirerende materiale, ligesom der er god tilgængelighed for kreativ udfoldelse, musik og motorik. Bøger er overvejende tilgængelige på stuerne, hertil er der et lille bibliotek, dog fremstår to stuer mere tomme med en høj akustik. De voksne ses fint fordelt imellem børnene og der ses eksempler på at den voksne venter på barnets perspektiv og folder sproget ud. Ved samlinger i vuggestuen og basisgruppen, ses bordteater med rig sproglighed, tilpasset og inddragende ift. børnene. Desuden en samling med sang, dans, musik og arbejdet med kroppen, hvor børnene ses, høres og inddrages. Generelt set vægter institutionen den musikalske tilgang højt.

I dialogen drøftes, at 3 stuer ikke er registreret i TOPI, personalet forklarer at det skyldes fejl i systemet. Der drøftes forskellige data, da der særligt på institutionens sprogarbejde ikke ses en udviklende progression i forhold til børn der scorer under 15% i 0 klasse. Pædagogerne fortæller at de laver handleplaner på de børn der scorer under 15 i sprogtest. Der er sprogpædagoger i huset og der sprogvurderes efter behov. I efteråret starter institutionen et sprogforløb, sammen med Ulla Kofoed. Der er afsat penge til indretning af de stuer der endnu ikke er indrettet optimalt ift. at kunne understøtte børnene sproglig udvikling.

Anbefaling

At I systematiser jeres indsatser overfor hvilke børn i sprogvurderer og hvordan I udvælger, hvilke børn der sprogvurderes, sådan at alle medarbejdere kender grundlaget for hvornår børn udvælges til sprogvurdering og efterfølgende ved, hvordan resultaterne af vurderingerne kan bruges i praksis gennem målrettet sprogstimulerende leg. Brug evt. supporten.

Drøft hvordan jeres organisering af hverdagens rutiner kan give jer mulighed for at arbejde mere med børns sproglige udvikling.Herunder hvordan vokseninitierede lege kan understøtte børnenes sproglige udvikling. Brug evt. legemanuskripter som didaktisk redskab.

At I sammen drøfter og beskriver hvordan I arbejder med pejlemærket i jeres nye styrkede læreplan.

Forældresamarbejde

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse

I institutionen ser man forældresamarbejdet som noget helt grundlæggende for barnets trivsel. Det vægtes at give forældrene det samme nærvær,
som gives børnene og undgå at tale hen over hovedet på børnene. Der sendes nyhedsbrev ud hver uge fra alle stuer. I storbørnsgruppen stiles brevet til både barn og forældre. I basisgruppen har de et udvidet forældresamarbejde. I den svære samtale deltager leder, når der er brug for det, som facilitator for møderne. To personaler kan også deltage, hvis behov, i en svær samtale. Som dagsorden anvendes vækstmodellen. I i
ndeværende år har der været to forældrehenvendelser til Forvaltningen.

Anbefaling

At I i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejder en kvalitativ forældretilfredshedsundersøgelse, som tilgodeser både børne- og forældreperspektivet i forhold til institutionen samarbejde med forældrene. Forældrenes svar vil give jer nye ideer om forældrenes behov og inspiration til nye indsatser.

At I sammen drøfter og beskriver hvordan I arbejder med pejlemærket i jeres nye styrkede læreplan

Sammenhæng og overgange

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse

Der afholdes formøder i vuggestuen, når nye børn starter. Der holdes overleveringsmøder når barnet skifter stue – hvis der skønnes et behov, samt 5 årssamtaler inden barnet starter i skole.

Stærkt samarbejde fungerer især godt med Byens skole. Ved overgang til skole og KKFO, er der overleveringssamtaler når der er behov for det, med KKFO personalet.

Der er organiseret en storgruppe, hvor man arbejder på at forberede børnene til både KKFO og skole. Når børnene flytter fra en stue til en anden er de selv inddraget i flytningen af deres ting. Under dialogen fortæller personalet at de ønsker viden fra de skoler de afleverer børn til, hvor de får indsigt i hvad de skal gøre mere/mindre af.

Anbefaling:

At I finder en fælles tilgang til hvornår et barn vurderes som børnehave- og skoleparat og sikrer en ensartet systematik, så alle børn og forældre sikres en god overlevering.

At I i Stærkt samarbejde drøfter data, og om det er muligt at der sendes en evaluering tilbage til jer om de børn , som skole/KKFO modtager fra jeres børnehave, både sprogligt og motorisk.

At i sammen drøfter og beskriver hvordan I arbejder med pejlemærket i jeres nye styrkede læreplan.


page3image16782400page3image16782592page3image16782016page3image16782208page3image16781248page3image16781440page3image16781632page3image16781824page3image16781056page3image16779520page3image17004800page3image17003840page3image17004992page3image16891904page3image16892096page3image16892288page3image16892480page3image16892672page3image16892864page3image16893056page3image16893248page3image16893440page3image16893632page3image16893824page3image16894016page3image16894208page3image16894400page3image16894592page3image16894784page3image16894976
page4image16896704page4image16896896page4image16897088page4image16897280

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse

Der arbejdes med Tegn på læring. Metoden er brugt igennem flere år og fungerer som procesplan, projektbeskrivelse og evaluering. Arbejdet med den styrkede lærerplan er i fuld gang og faglige fyrtårne er udvalgt og uddannes i efteråret. Der er arbejdet med børnesynet fra læreplanen, på p-møder, MED møder og det er implementeret i institutionens procesplan. Det er i spil hele tiden også som en del af den faglige ledelse.

Der arbejdes med TOPI, dog var flere ikke skrevet ind i år. Vækstmodellen anvendes som en fast procedure i institutionen for hvordan der samarbejdes omkring et barn der har det svært. Der udarbejdes handleplaner og opfølgningsmøder herpå.

Der ses ikke en klar systematik i forhold til hvornår børn sprogvurderes.

Anbefaling

At I beslutter hvordan I kan arbejde mere systematisk og skriftligt ensartet, så fx viden om et barn ikke er personbåret, men tilgængelige for alle også nye medarbejdere, herunder TOPI og sprogvurderinger.

At I sammen drøfter og beskriver hvordan I arbejder med pejlemærket i jeres nye styrkede læreplan

page4image16897472page4image16897664page4image16897856page4image16898048page4image16898240page4image16898432page4image16898624page4image16898816page4image16899008page4image16899200page4image16899392page4image16899584page4image16899776


I dialogen deltog pædagoger: Gitte Ag (basisgruppen), Lena Kahr (Børnehaven), Klaus Helligsø Bentsen (tr), Sanne Johansen(amr og vuggestuen), Eva Christiansen(børnehaven 1. sal). Bestyrelsen: Thomas Balstrup (bestyrelsesformand) Leder: Lise Garbers
Støttepædagog Ann Dorthe Fredslund Hove, Pædagogisk konsulent Naja D. Christensen

24-10-2019

Naja Marie Dyrendom Christensen

Institutionens kommentarer til tilsynet 2019

Kommentarer til tilsynet 2019. Institution: Tryllefløjten.
Kommentarerne er udfærdiget udfra møde med tr og amr den 4/10 -2019 samt møde med personale og bestyrelsesformand den 8/10 2019.
Efter at alle har gennemlæst kommentarerne sendes disse til den pædagogisk tilsynsførende.

Kommentarerne er udfærdiget udfra Københavns Kommunes skabelon vedr. kommentar til pædagogisk tilsyn.

Indeholder rapporten faktuelle fejl:

Ad 1line 10: Pædagogisk personale deltager i personalemøderne. Både uddannede som ikke uddannede. Medhjælperne har særlige møder med leder 4 gange årligt, hvor denne gruppes faglige spørgsmål er i spil.
Ad 1 anbefalinger: Børnesynet er allerede defineret i læreplan for året.
Ad 2 line 13: Ordet pause er ikke at opfatte som en pædagogisk bagdør; men opfattes som en ret for børnene. Enten noget de selv vælger eller noget vi støtter børnene i at få. Pausen ses i børneperspektiv som en tid til at få ro på krop og hjerne i, så barnet igen kan overskue de mange stimuli. Dette behov er forskelligt fra barn til barn.
Ad 2 anbefalinger: Tryllefløjtens børn har grundet aldersopdelte børnehavegrupper 1 skift mere end institutioner med børnehavegrupper for børn i alderen 2,10 år til 6 år.
Ad 3 linie 3: Under tilsynet blev en stue nævnt; En stue som er i indretningsproces.
Ad 5 linie 7: Der er en fast procedure vedr. børn der har det svært med møde med forældrene, brug af vækstmodellen, lave handleplaner og opfølgningsmøder på handleplanerne. Tiden til dette punkt under tilsynsdialogen var knap, så pædagogerne kunne ikke nå at brede praksis ud.
Generelt vedr. anbefaling om at arbejde med pejlemærkerne(punkt 1-5) fremstår det af rapporten at disse ikke har været i spil i læreplanen. Dette er ikke 
korrekt i forhold til ”den gamle” læreplan.Den styrkede læreplan er som hos alle institutioner i proces og er ikke på tilsynstidspunktet krævet at være på plads af Københavns Kommune.

Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre?

Systematisk tilgang til skriftlighed vedr. det enkelte barn fra barnets start til slut. Til dette vil KBH Barn bruges, således at alt skriftlighed vedr. barnet opbevares elektronisk.
Udvikling og indretning af 1 stue. Vedligehold af læringsmiljøet i institutionen generelt

page1image17241728

Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger?

I 2020: Pædagogisk debat i forældre- og personalegruppen om børnehave med aldersopdelte grupper kontra aldersintegrerede grupper/familiegrupper. I debatten tages udgangspunkt i læreplanen for institutionen samt det anbefalede uddrag fra KIDS.
Pædagogisk gensnak/reminder omkring hverdagsrutiners betydning. Ensartethed og genkendelighed fra gruppe til gruppe. Inddragelse af børnene i hverdagsrutinerne. I debatten ønskes det at snakke om hvor ens det kan være fra gruppe til gruppe.

I 2020:Forældreundersøgelse af syn på aldersopdeling i børnehaven. Hvordan ser forældregruppen på barnets trivsel igennem Tryllefløjtens børnehave.
I 2020: Det pædagogiske personale ønsker have mere tid under tilsynsdialogen til at kunne brede deres pædagogiske grundlag og praksis ud.

Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes?

Høj grad af vedligehold
Styrke samarbejdet imellem Bestyrelsen/forældregruppen/personalet Bruge den styrkede læreplan som pejling i de pædagogiske snakke.

page5image16843136page5image16843328page5image16843520page5image16843712page5image16843904page5image16844096page5image16844288page5image16844480page5image16844672page5image16844864page5image16845056page5image16845248page5image16845440page5image16845632page5image16845824page5image16846016page5image16846208page5image16846400page5image16846592page5image16846784page5image16846976page5image16847168page5image16847360page5image16847552page5image16847744page5image16847936page5image16848128page5image16848320page5image16848512page5image16848704page5image31702256page5image16848896page5image16849088page5image16849280page5image16849472



I




Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Tryllefløjten | August Wimmersvej 2 | 2500 Valby  | 36440906  | ligarb@buf.kk.dk
Gør denne side til din startside